8. MEMBRII INSTITUTULUI ÎNTRE 1990 - 2000

 

      Dr. Valeriu-Florin DOBRINESCU (născut 1943, Ianca, jud. Brăila), cercetător științific principal gr. II, membru al colectivului de Istorie a celui de-al doilea război mondial, până la sfârșitul anului 1991 (pleacă la Centrul de Studii și Civilizație Europeană). Licențiat al Facultății de Istorie-Filozofie a Universității "Al. I. Cuza" din Iași (1966), doctor în istorie al aceleiași Universități (1976). Preocupări științifice în domeniul istoriei contemporane, în special a relațiilor internaționale ale României, abordând mai ales probleme privitoare la relațiile româno-engleze, la atitudinea marilor puteri față de România la conferințele de pace de după primul și al doilea război mondial ș.a. Lucrări reprezentative: Relații româno-engleze. 1914-1933, Iași, 1986; România și organizarea postbelică a lumii (1945-1947), București, 1988; Diplomația României. Nicolae Titulescu și Marea Britanie, Iași, 1991; Bătălia pentru Basarabia, Iași, 1991 etc.
  
   Dorin DOBRINCU (născut 1972, Darabani, jud. Botoșani), cercetător științific, membru al colectivului de Istorie Contemporană. Licențiat al Facultății de Istorie a Universității "Al. I. Cuza" din Iași (1995), cursuri aprofundate la aceeași facultate (1995-1996), doctorand. Preocupări științifice în domeniul istoriei contemporane a României, direcțiile de cercetare abordează, în special, teme privitoare la instalarea regimului comunist și rezistența anticomunistă, precum și raporturile între stat, biserică și naționalism. Studii reprezentative: Începuturile rezistenței armate anticomuniste în România, în AIIX, t. XXXIV/1997; Națiune și confesiune. Reflecții asupra coabitării în spațiul românesc, în "Xenopoliana", V, 1997, nr. 1-4; Romanian Studies at the Turn of the Century (editor Kurt W. Treptow), Iași, Oxford, Portland, 2000 (colab.) etc.
        Dr. Vasile DOCEA (născut 1963, Sânicolau-Mare, jud. Timiș), cercetător științific principal gr. III, membru al colectivului de Istorie Modernă, până în 2000 (pleacă cadru didactic la Universitatea "Banatul" din Timișoara). Licențiat al Facultății de Istorie-Filozofie a Universității "Al. I. Cuza" din Iași (1986), doctor în istorie al aceleiași Universități (1999). Secretar de redacție (1996) și apoi redactor șef al "Anuarului" Institutului (1997-1999). Aria preocupărilor științifice ancorată în domeniul istoriei moderne a României, abordând, în special, istoria instituțională românească, precum și problema etnicilor germani din România și a relațiilor româno-germane în secolul XIX. Studii și lucrări reprezentative: Din activitatea lui C. A. Kuch, consulul Prusiei în Moldova (1833-1842), în AIIX, t. XXIX/1992; Profesori germani în Iașii primei jumătăți a secolului XIX, în AIIX, t. XXXIV/1997; Relații româno-germane timpurii. Împlinirii și eșecuri în prima jumătate a secolului XIX, Cluj, 2000 etc.
        Dr. Gheorghe I. FLORESCU (născut 1939, Bătrânești, jud. Botoșani), cercetător științific principal gr. I, șeful colectivului de Istorie Contemporană. Licențiat al Facultății de Istorie-Filozofie a Universității "Al. I. Cuza" din Iași (1963), doctor în istorie al aceleiași Universități (1976). Profesor invitat în S.U.A. (1984-1986). Membru în Comitetul Executiv al The Institute for History of Mentalities (Hamilton, Noua Zeelandă); membru corespondent al American-Romanian Academy of Arts and Sciences (S.U.A.), membru în Comitetul de redacție al "Information Bulletin" (Jakson, Michigan, S.U.A.), în Redacția revistei "Convorbiri Literare" din Iași, în Colegiul Științific al "Anuarului" Institutului. Activitatea științifică s-a circumscris, mai ales, investigațiilor privitoare la istoria secolului XX, temele abordate vizând evoluția politică și economică a României în acest secol, precum și raporturile ei internaționale, îndeosebi cu S.U.A. Alte preocupări științifice au vizat viața și activitatea unor personalități ale culturii și vieții politice românești (M. Eminescu, N. Iorga, N. Titulescu ș.a.) sau ale diplomației americane și franceze (W. S. Culbertson, H. M. Berthelot ș.a.). Lucrări reprezentative: Al doilea război mondial și România. O bibliografie, Iași, 1982 (coautor); Aspecte ale luptei pentru unitate națională. Iași: 1600, 1859, 1918, Iași, 1983 (colab.); Eminescu: sens, timp și devenire istorică, vol. I-II, Iași, 1988-1989 (colab.); Relațiile româno-americane în timpurile moderne, Iași, 1993 (editor și colab.); Istoria ca lectură a lumii, (coord. G. Bădărău, L. Boicu, L. Nastasă), Iași, 1994 (colab.); Die Rumänen und Europa vom Mittelalter bis zur Gegenwart, (editor H. Heppner), Wien, 1997 (colab.) etc.
        Prof. univ. dr. Ștefan Sorin GOROVEI (născut 1948, Fălticeni, jud. Suceava), membru al colectivului de Genealogie, Heraldică, Sigilografie. Licențiat al Facultății de Istorie a Universității "Al. I. Cuza" din Iași (1971), doctor în istorie (1993) și profesor titular la Catedra de Istorie Universală a aceleiași Universități (1997). Membru fondator al Comisiei de Heraldică și Sigilografie din București (1971), șef al Comisiei de Heraldică, Genealogie și Sigilografie - Filiala Iași (1993), administrator-delegat al Institutului Român de Genealogie și Heraldică "Sever Zotta" (1996), membru al Asociației Istoricilor Europeni din Roma (1985) etc. Redactor șef al "Anuarului Institutului de Istorie A. D. Xenopol" (1990-1995), al "Arhivei Genealogice" (din 1994) și al "Revue des Études Roumaines" (din 1993). Principalele direcții de cercetare au abordat teme de istorie politică, socială și economică privitoare la Țările Române în perioada evului mediu (mai ales la Moldova în secolele XV-XVIII), precum și studii de genealogie și heraldică, dedicate unor domnitori, boieri sau orașe. O direcție nouă este cea privitoare la ideologia medievală a puterii. Lucrări reprezentative: Dragoș și Bogdan. Întemeietorii Moldovei, București, 1973; Mușatinii, București, 1976; Dragomirna, București, 1978; Petru Rareș, București, 1982; Istoria militară a poporului român, vol. II, București, 1986 (colab.); P.P. Panaitescu, Nicolae Milescu Spătarul, Iași, 1987 (îngrijitor de ediție); Întemeierea Moldovei. Probleme controversate, Iași, 1997; Al. I. Gonța, Studii de istorie medievală, Iași, 1998 (îngrijitor de ediție) etc.
  
   Georgeta IGNAT (născută 1937, Tecuci, jud. Galați), cercetător științific principal gr. III, membră a colectivului de Istorie Medie, până în 1994 (pensionată). Licențiată a Facultății de Istorie a Universității "Al. I. Cuza" din Iași (1960). Cercetările științifice privesc istoria evului mediu românesc, având în vedere, în special, publicarea izvoarelor documentare, ca membru al colectivului de editare a prestigioasei colecții naționale Documenta Romaniae Historica, seria A, Moldova. Lucrări reprezentative: Documenta Romaniae Historica, A, Moldova, vol. II (1449-1486), București, 1976 (coeditor); vol. I (1384-1448), București, 1975 (colab.); vol. XXIII (1635-1636), București 1996 (coeditor) etc.
        Cătălina ILIESCU (născută 1975, Iași), asistent cercetare stagiar, membră a colectivului de Istorie Medie. Licențiată a Facultății de Istorie a Universității "Al. I. Cuza" din Iași, studii aprofundate la aceeași Facultate (1998-1999). Preocupările științifice privitoare la istoria evului mediu românesc, cu accent pe editarea i
zvoarelor documentare.
        Dr. Florea IONCIOAIA (născut 1962, Lespezi, jud. Iași), cercetător științific principal gr. III, membru al colectivului de Istoria Culturii. Licențiat al Facultății de Istorie-Filozofie a Universității "Al. I. Cuza" din Iași (1988), doctor în istorie (1999) și conferențiar asociat al aceleiași Universități. Redactor responsabil al "Anuarului" Institutului (1999). Direcțiile principale ale activității științifice abordează domeniul istoriei intelectuale la începutul epocii moderne în Principatele Române și istoria elitelor românești în secolele XVIII-XIX. Alte preocupări științifice au în vedere istoria presei și a practicii jurnalistice în România. Studii și lucrări reprezentative: Istoria ca lectură a lumii, (coord. G. Bădărău, L. Boicu, L. Nastasă), Iași, 1994 (colab.); Itinerarii istoriografice (coord. G. Bădărău), Iași, 1996 (colab.); Elitele. Repere, secvențe, controverse, "Xenopoliana", t. IV, 1996, 1-4 (editor și colab.); Die Rumänen und Europa vom Mittelalter bis zur Gegenwart (editor H. Heppner), Wien, 1997 (colab.); Armin Heinen, Legiunea "Arhanghelului Mihail". Mișcare socială și politică. O contribuție la problema fascismului internațional, București, 1999 (control științific); Introducere în presa scrisă, Iași, 2000 etc.
  
   Dr. Corneliu ISTRATI (născut 1928, Toporăști, jud. Vaslui), cercetător științific principal gr. III, membru al colectivului de Istorie Modernă, până în 1992 (pensionat). Licențiat al Facultății de Istorie a Universității "Al. I. Cuza" din Iași (1951), doctor în istorie al aceleiași Universități (1978). Aria preocupărilor științifice s-a cantonat în domeniul istoriei moderne a României, abordând o serie de teme privitoare la evoluția relațiilor economice și sociale în Moldova secolului XVIII și în prima jumătate a secolului XIX. Totodată a editat unele izvoare documentare din aceeași perioadă. Studii și lucrări reprezentative: Documente privind relațiile agrare în secolul al XVIII-lea. Moldova, vol. II, București, 1966 (coeditor); Despre gospodăria moșierească în regiunea de munte a Moldovei la mijlocul secolului al XIX-lea, în AIIAI, t. VIII/1971; Condica vistieriei Moldovei din anul 1816, Iași, 1979 (editor); Statistici administrative și fiscale privind populația Moldovei între anii 1808 și 1812, în AIIAI, t. XXIV/2 (1987) etc.
        Dr. Dumitru IVĂNESCU (născut 1939, Bârlad, jud. Vaslui), cercetător științific principal gr. I, membru al colectivului de Istorie Modernă, secretar științific al Institutului de Istorie "A. D. Xenopol" (2000). Licențiat al Facultății de Istorie-Filozofie a Universității "Al. I. Cuza" din Iași (1963), doctor în istorie al aceleiași Universități (1999). Membru în Comisia științifică pentru probleme arhivistice (1981-1987), în Comisia de evaluare a documentelor din patrimoniul național (1982-1987) și în Colegiul de conducere a "Revistei Arhivelor" (1969-1987). Membru în Colegiul Științific al "Anuarului" Institutului (2000). Preocupări științifice în domeniul arhivisticii, istoriei literare și în special a istoriei moderne a României. În acest ultim domeniu, aria tematică s-a îndreptat cu predilecție spre evoluția politică, economică, demografică și culturală a Principatelor Române și a României moderne, spre raporturile internaționale ale acestora și, mai ales, spre definirea personalității domnitorului Al. I. Cuza și a epocii sale. Lucrări reprezentative: Îndrumător în Arhivele Statului Iași, vol. IV, București, 1970 (coautor); Epitropia generală a Casei Spitalelor "Sf. Spiridon" din Iași, București, 1971 (coautor); Alexandru Ioan Cuza. Acte și scrisori, București, 1973 (coautor); Documente din Arhivele ieșene, vol. I-III, București, 1973, 1976, 1988; Eminescu în documente de familie, Iași, 1977 (coautor); Arhivele Statului Iași. Monografie, București, 1981; Titulescu și strategia păcii, Buc., 1982 (colab.); Alexandru Philippide. Tălmăciri din teatrul universal, București, 1982; Universitatea "Al. I. Cuza". Rectoratul. 1860-1944, București, 1985; M. Sadoveanu. Preocupări de teatru, Iași, 1986; Eminescu - sens, timp și devenire istorică, vol. I, II, Iași, 1988, 1989 (colab.); Românii în istoria universală, vol. III, Iași, 1988 (colab.); Istoria ca lectură a lumii, (coord. G. Bădărău, L. Boicu
, L. Nastasă), Iași, 1994 (colab.) etc.
        Dr. Ștefan LEMNY (născut 1952, Beia, jud. Brașov), cercetător științific principal III, membru al colectivului de Istoria Culturii, până în 1991 (se stabilește în Franța). Licențiat al Facultății de Istorie-Filozofie a Universității "Al. I. Cuza" din Iași (1976), doctor al aceleiași Universități (1984). Activitatea științifică s-a axat pe investigarea secolului XVIII, abordând în special teme privitoare la istoriografia dedicată acestei perioade, la evoluția societății și a mentalităților în Țările Române ș.a. Studii și lucrări reprezentative: Societate și istorie. Locul istoriei în spiritualitatea veacului XVIII românesc
, în AIIAI, t. XXIV/2 (1987); Românii în secolul XVIII. O bibliografie, în vol. III/1 al seriei Românii în istoria universală, Iași, 1988; Sensibilitate și istorie în secolul XVIII românesc, București, 1990 etc.
  
   Dr. Adrian MACOVEI (născut 1935, Marginea, jud. Suceava), cercetător științific principal gr. III, membru al colectivului de Istorie Modernă, până în 1997 (pensionat). Licențiat al Facultății de Istorie a Universității "Al. I. Cuza" din Iași (1957), doctor în istorie al aceleiași Universități (1978). Aria preocupărilor științifice s-a îndreptat, în principal, atât spre cercetarea și editarea unor izvoare documentare privitoare la mișcările sociale din lumea satului moldovenesc între 1848 și 1859, cât, mai ales, spre aprofundarea unor probleme privitoare la formarea pieței naționale românești, la dezvoltarea economică și administrativ-instituțională a Moldovei la jumătatea secolului XIX. Studii și lucrări reprezentative: Unificarea vamală între Moldova și Țara Românească, în AIIAI, t. VIII/1971; Organizarea administrativ-teritorială a Moldovei între anii 1832 și 1862, în AIIAI, t. XIX/1982, t.XXII/1985; Moldova și Țara Românească de la unificarea economică la unirea politică din 1859, Iași, 1989; Între Revoluție și Unire. Pagini de istorie socială, Iași, 1997 (coautor) etc.

<<   1 - 2 - 3   >>

Contact