8. MEMBRII INSTITUTULUI ÎNTRE 1990 - 2000

 

        Dumitru AGACHE (născut 1938, Rânzești, jud. Vaslui), cercetător științific principal gr. III, membru al colectivului de Istorie Medie. Licențiat al Facultății de Istorie-Filozofie a Universității "Al. I. Cuza" din Iași (1963). Membru în Comitetul Național al Comisiei de Istorie a Orașelor din România. Preocupările științifice în domeniul istoriei evului mediu românesc, cu predilecție pentru editarea documentelor medievale din Moldova din timpul domniilor lui Ștefan cel Mare și Vasile Lupu. Alte abordări științifice au în vedere teme privitoare la istoria căilor de comunicație medievale și la reședințele domnilor moldoveni. Lucrări reprezentative: Documenta Romaniae Historica, A, Moldova, vol. II (1449-1486), București, 1976 (coeditor); vol. XXIII (1635-1636), București 1996 (coeditor), volum distins de Academia Română cu premiul "Eudoxiu Hurmuzaki" (1998); Die Rumänen und Europa vom Mittelalter bis zur Gegenwart, (editor H. Heppner), Wien, 1997 (colab.); Târgurile și cetățile moldovene în sistemul de comunicații din Moldova medievală, în: "Historia Urbana", III/1995, nr. 1-2 etc.
       Dr. Corneliu-Gabriel BĂDĂRĂU (născut 1951, Bivolari, jud. Iași), cercetător științific principal gr. II, membru al colectivului de Istoria Relațiilor Internaționale, până în 1995 (pleacă cadru didactic la Universitatea "Al. I. Cuza"). Licențiat al Facultății de Istorie-Filozofie a Universității "Al. I. Cuza" din Iași (1974), doctor în istorie al aceleiași Universități (1983). Profesor invitat în SUA (1990-1991). Secretar al Fundației Academice "A. D. Xenopol" (1992-1995). Preocupări științifice atât în domeniul istoriei moderne a României, abordând teme privitoare la evoluția învățământului public românesc în prima jumătate a secolului XIX, cât și în cel al istoriei relațiilor internaționale în secolul XVIII, analizând raporturile Țărilor Române cu Imperiul Otoman și, mai ales, cu Imperiul Habsburgic. Lucrări reprezentative: Academia Mihăileană (1835-1848), Iași, 1987; Istoria ca lectură a lumii. Profesorului Al. Zub la împlinirea vârstei de 60 de ani, Iași, 1994 (coord.); Itinerarii istoriografice. Profesorului Leonid Boicu la împlinirea vârstei de 65 de ani, Iași, 1996 (coord.); Între pajuri și semilună. Raporturi politice româno-habsburgice (1683-1853), Cluj, 1996 etc.
        Dr. Leonid BOICU (născut 1931, Dondușeni, Soroca, Republica Moldova, ? 1997, Iași), cercetător științific principal gr. I, membru al colectivului de Istoria Relațiilor Internaționale, până în 1997 (decedat). Licențiat al Facultății de Istorie a Universității "Al. I. Cuza" din Iași (1955), doctor în istorie al Universități București (1968). Profesor asociat la Facultatea de Istorie-Filozofie a Universității "Al. I. Cuza" (1976-1980). Membru al Comisiei Internaționale pentru Studierea Istoriei Relațiilor Internaționale de la Milano (1987), al Comisiei Internaționale de Studii Istorice Slave din Paris (1988), al Comisiei Mixte de Istorie Româno-Polonă, al Consiliului Științific al Institutului și al Colegiului Științific al "Anuarului". Modernist prin excelență, aria preocupărilor științifice s-a îndreptat, mai întâi, spre abordarea unor teme privitoare la dezvoltarea industriei precapitaliste, a transporturilor, precum și a structurilor sociale urbane caracteristice societății românești la mijlocul veacului al XIX-lea, pentru ca apoi să se orienteze, cu predilecție, spre cercetarea relațiilor internaționale ale Principatelor Române în secolele XVIII-XIX, cu accent pe momentul creării statului național român modern. Lucrări reprezentative: Dezvoltarea economiei Moldovei între anii 1848 și 1864, București, 1963 (premiul "N. Bălcescu" al Academiei Române); Mihail Kogălniceanu texte social-politice alese, București, 1967 (coautor); Austria și Principatele Române în vremea războiului Crimeii. 1853-1856, București, 1972; Adevărul despre un destin politic. Domnitorul Gr. Al. Ghica (1849-1856), Iași 1973; Geneza "chestiunii române" ca problemă internațională, Iași, 1975; Diplomația europeană și triumful cauzei române. 1856-1859, Iași, 1978; România în relațiile internaționale. 1699-1939, Iași, 1980 (coord.); Principatele Române în raporturile politice internaționale. Secolul al XVIII-lea, Iași, 1986; Unirea Principatelor și Puterile europene, București, 1989 (coautor); Istoria ca lectură a lumii. Profesorului Al. Zub la împlinirea vârstei de 60 de ani, Iași, 1994 (coord.); Din istoria diplomației europene: anul 1859 la români, Iași, 1996; Principatele Române în raporturile politice internaționale. 1792-1821, Iași, 2001 etc.
        Dr. Viorel-Marian BUTNARIU (născut 1954, Iași), cercetător științific principal gr. III, membru al colectivului de Istorie Medie. Licențiat al Facultății de Istorie-Filozofie a Universității "Al. I. Cuza" din Iași (1978), doctor în istorie al aceleiași Universități (1999). Membru al Societății Numismatice Române. Proiectele științifice abordate au avut în vedere cercetarea și editarea izvoarelor, mai ales a celor numismatice din Moldova, precum și evidențierea rolului și a locului politicilor monetare în cadrul relațiilor internaționale în secolele XIV-XVIII. Studii și lucrări reprezentative: Evoluția statutului politico-juridic al principatului Transilvaniei și implicațiile sale monetare (1606-1629), în AIIX, XXX/1993; Itinerarii istoriografice. Profesorului Leonid Boicu la împlinirea vârstei de 65 de ani (coord. Corneliu-Gabriel Bădărău), Iași, 1996 (colab.); Spațiul nord-est carpatic în mileniul întunecat (coord. Victor Spinei), Iași, 1997 (colab.); Tezaure din muzeul orașului Chișinău. Secolele XVI-XVIII, Chișinău, 1994 etc.
        Dr. Gheorghe BUZATU (născut 1939, Sihlea, jud. Vrancea), cercetător științific principal gr. I, șef al colectivului de Istorie a celui de-al doilea război mondial, până la sfârșitul anului 1991 (pleacă la Centrul de Studii și Civilizație Europeană). Licențiat al Facultății de Istorie-Filozofie a Universității "Al. I. Cuza" din Iași (1962), doctor în istorie al aceleiași Universități (1971). Preocupări științifice în domeniul istoriei contemporane, abordând teme referitoare la evoluția interbelică a industriei petroliere românești, la istoria celui de-al doilea război mondial, la unele personalități ale acestei perioade, precum Ion Antonescu etc. Lucrări reprezentative: Dosare ale războiului mondial (1939-1945), Iași, 1978; Războiul marilor spioni, vol. I, II, Iași, 1985, 1989; seria Românii în istoria universală, vol. I-III, Iași, 1986-1988 (coord.); Eminescu: sens, timp și devenire istorică, vol. I-II, Iași, 1988, 1990 (coord.); Mareșalul Antonescu în fața istoriei. Texte și documente, vol. I-II, Iași, 1990 etc.
        Dr. Mihai-Ștefan CEAUȘU
(născut 1952, Rădăuți, jud. Suceava), cercetător științific principal gr. I, membru al colectivului de Istorie Modernă. Licențiat al Facultății de Istorie-Filozofie a Universității "Al. I. Cuza" din Iași (1975), doctor în istorie al aceleiași Universități (1996). Cursuri de specializare în paleografie germană în cadrul Direcției Generale a Arhivelor Statului (1981-1985). Conferențiar asociat la Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava (1993-1999). Membru al Comisiei de Istorie a Orașelor din România a Academiei Române (1993), al Comisiei de Heraldică, Genealogie și Sigilografie - Filiala Iași (1994), al Consiliului Științific al Muzeului Bucovinei. Membru în Redacția "Anuarului" Institutului (1996). Preocupări științifice privitoare la istoria modernă a României, cu predilecție pentru spațiul etno-cultural și istoric al Bucovinei sub stăpânire habsburgică, la istoria centrului și sud-estului Europei, precum și a relațiilor internaționale, în secolele XVIII-XX. Alte abordări științifice privesc istoria orașelor, a mișcării naționale și a elitelor politice în spațiul românesc. Lucrări reprezentative: Suceava-File de istorie. Documente privitoare la istoria orașului. 1388-1918, București, 1989 (coautor); Contribuții de morfologie urbană privitoare la istoria orașului Suceava. 1388-1988, Iași, 1991 (coautor); Ion Nistor (1876-1962), Iași, 1993 (colab.); Die Rumänen und Europa vom Mittelalter bis zur Gegenwart, (editor H. Heppner), Wien, 1997 (colab.); Bucovina habsburgică de la anexare la Congresul de la Viena. Iosefinism și postiosefinism. 1774-1815, Iași, 1998; Die Habsburgermonarchie, vol. VII/2 Verfassung und Parlamentarismus, Wien, 2000 (colab.) etc.
        Marius CHELCU (născut 1974, Iași), asistent cercetare, membru al colectivului de Istorie Medie. Licențiat al Facultății de Istorie a Universității "Al. I. Cuza" din Iași (1997), studii aprofundate la aceeași Facultate (1999-2000). Preocupările științifice privitoare la istoria evului mediu românesc, cu accent pe editarea izvoarelor documentare.
  
   Dr. Veniamin CIOBANU (născut 1938, Știrbăț, jud. Suceava), cercetător științific principal gr. I, șef al colectivului de Istoria Relațiilor Internaționale. Licențiat al Facultății de Istorie-Filozofie a Universității "Al. I. Cuza" din Iași (1965), doctor în istorie al aceleiași Universități (1975). Conducător de doctorat pentru specializarea Istoria Relațiilor Internaționale (1990). Secretar al părții române în Comisia Mixtă de Istorie Româno-Polonă, membru în Colegiul Științific al "Anuarului" Institutului. Aria cercetărilor științifice are în vedere, în principal, istoria relațiilor internaționale, abordând teme privitoare la istoria relațiilor româno-polone în secolele XIV-XIX, la evoluția Principatelor Române în cadrul raporturilor politice internaționale din Europa Centrală și de Est, la statutul politico-juridic al acelorași Principate în cadrul sistemului politic otoman. Alte teme privesc istoria integrării europene și a creării sistemelor de securitate europeană în sec. XVIII-XIX, rolul statelor italiene și al Principatelor Române în problema orientală în sec. XVIII. Lucrări reprezentative: Relațiile politice româno-polone între 1699 și 1848, București, 1980 (premiul "N. Iorga" al Academiei Române); Jurnal ieșean la sfârșit de veac. 1775-1800, Iași, 1980; Les Pays Roumains au seuil du 18-ème siècle. Charles XII et les Roumains, București, 1984; La granița a trei imperii, Iași, 1985; La cumpănă de veacuri, Iași, 1991; Politică și diplomație în secolul al XVII-lea, București, 1994; Românii în politica est-central europeană (1648-1711), Iași, 1997; Die Rumänen und Europa vom Mittelalter bis zur Gegenwart, (editor H. Heppner), Wien, 1997 (colab.); Statutul juridic al Principatelor Române în viziune europeană. Secolul XVIII, Iași, 1999 etc.
  
   Nistor CIOCAN (născut 1936, Ciocănești, jud. Suceava), cercetător științific principal III, membru al colectivului de Istorie Medie, până în 1997 (pensionat). Licențiat al Facultății de Istorie a Universității "Al. I. Cuza" din Iași (1958). Cercetările științifice privesc istoria evului mediu românesc, având în vedere, în special, publicarea izvoarelor documentare, ca membru al colectivului de editare a prestigioasei colecții naționale Documenta Romaniae Historica, seria A, Moldova. Lucrări reprezentative: Documenta Romaniae Historica, A. Moldova, vol. XXII (1634), București, 1974 (colab.); vol. I (1384-1448), București, 1975 (coeditor); vol. III (1487-1504), București, 1980 (coeditor); vol. XXIII (1635-1636), București 1996 (coeditor) etc.
        Adrian Mihai CIOFLÂNCĂ (născut 1974, Piatra-Neamț), asistent cercetare, membru al colectivului de Istoria Culturii. Licențiat al Facultății de Istorie a Universității "Al. I. Cuza" din Iași (1997), studii aprofundate la aceeași Facultate (1997-1998), doctorand. Editorialist la cotidianul "Ziarul de Iași". Preocupări științifice privitoare la istoria politică a secolului XIX, precum și la perioada comunistă.

      Iuliu CIUBOTARU (născut 1930, Drăgușeni, jud. Botoșani, ? 2000, Iași), cercetător științific principal gr. III, membru al colectivului de Istorie Modernă, până în 1990 (pensionat). Licențiat al Facultății de Istorie a Universității "Al. I. Cuza" din Iași (1953). Membru al Societății de Științe Istorice. Preocupări științifice în domeniul istoriei moderne a României, abordând teme referitoare la organizarea instituțională a Moldovei, la reglementarea juridică a relațiilor agrare în aceeași provincie în secolul XVIII și în prima jumătate a secolului XIX ș.a. Studii reprezentative: Un proiect moldovenesc de reorganizare a statului după Eterie, în SCȘI, t. XII/2 (1961); Așezămintele agrare moldovenești (1766-1832), în AIIAI, t. V/1968; Un proiect românesc de republică din secolul XVIII, în AIIAI, t. XXIV/1 (1987) etc.
        Florin CÎNTIC (născut 1962, Suceava), cercetător științific, membru al colectivului de Istoria Culturii, până în 1993 (pleacă la Direcția pentru Cultură și Patrimoniu). Licențiat al Facultății de Istorie-Filozofie a Universității "Al. I. Cuza" din Iași (1986), doctorand al aceleiași Universități. Aria investigațiilor științifice a abordat aspecte din istoria culturii moderne românești.

<<   1 - 2 - 3   >>

Contact