Xenopoliana, X, 2001 

Istoriografia română astăzi: Întrebări și răspunsuri
Gh. Platon

1. ISTORIOGRAFIA ÎN ANII REGIMULUI TOTALITAR
2. ISTORIOGRAFIA ÎNTR-O EPOCĂ DE TRANZIȚIE?
3. ISTORIA ȘI MANUALELE ALTERNATIVE
4. TRATATUL DE ISTORIE A ROMÂNILOR AL ACADEMIEI
5. ISTORIOGRAFIA ROMÂNĂ ȘI EUROPA
6. ISTORIOGRAFIA ROMÂNĂ ȘI ȘCOLILE ISTORICE
7. EXISTĂ ÎN ISTORIOGRAFIA ROMÂNĂ UN CONFLICT ÎNTRE GENERAȚII?
8. STAREA ACTUALĂ A ISTORIOGRAFIEI ROMÂNE

 

6. ISTORIOGRAFIA ROMÂNĂ ȘI ȘCOLILE ISTORICE

Așa cum am observat și mai înainte, în sensul propriu al cuvântului, școala presupune o direcție sau direcții de cercetare, corifei îndrumători, publicații de profil și lucrări reprezentative, care să o motiveze și să-i dea expresie. Or, în condițiile în care marxism-leninismul și materialismul dialectic și istoric au reprezentat singurele modele în raport cu care trebuia orientată cercetarea istorică, dizidențele nu au fost posibile. Chiar dacă au existat abateri de la această linie (ele au fost numeroase, chiar), acestea au fost rezultatul unor eforturi individuale, ele nu au putut determina curente și iniția direcții. Au existat însă și există, încă, școli și trăsături distincte, în cele trei principale centre ale țării, mai cu seamă: București, Iași și Cluj.
În primul rând, cele trei provincii istorice, foste entități statale deosebite, au avut o viață istorică proprie, până la un punct. Ele posedă arhive organizate; ca urmare, o parte importantă a efortului istoriografic a fost rezervat reconstituirii istoriei provinciilor respective. Istoria generală a românilor, care reprezintă rezultatul contopirii istoriilor regionale (provinciale), a fost realizată prin studierea din unghiuri deosebite a întregului național românesc, prin reliefarea legăturilor complexe ce au contribuit la realizarea acestui întreg, expresie a efortului politici desfășurat pentru constituirea statului național. Studiul istoriei provinciale, așa cum a fost el orientat și realizat, conferă putere stimulativă explorării istoriei naționale.
Firește, între școlile existente în cele trei centre istoriografice ale țării, există deosebiri; acestea au în vedere particularități ale discursului istoric, existența personalităților, orientarea cercetării și a publicațiilor ș.a. Este dificil de realizat o ierarhizare valorică. Nici nu este necesară, credem, o asemenea operație. Fiecare din cele trei centre are contribuția sa de merit la dezvoltarea istoriografiei românești în anii dificili ai regimului totalitar (asupra căruia se concentrează observațiile noastre).
Capitala, de pildă, în cele două centre importante - de învățământ și cercetare, Facultatea de istorie și Institutul "N. Iorga" - a beneficiat de realizările unor personalități remarcabile (în rândul acestora, am putea menționa pe Dionisie Pippidi, P.P. Panaitescu, C.C. Giurescu, N. Berza, Emil Condurachi, A. Oțetea), de un puternic grup de profesori și cercetători, care s-au format și s-au manifestat în cuprinsul celor două nuclee esențiale asigurând, și astăzi, continuitatea progresului istoriografic în centrul principal al țării. Nume de prestigiu, activitate pe măsură, legitim recunoscută. Capitala însă și achizițiile sub raport istoriografic dobândite aici au fost supuse presiunii politice a regimului totalitar, care urmărea să utilizeze istoria și producția istoriografică în scopuri străine evoluției științei și interesului național. Istoricii adevărați au trebuit să lupte (în sensul propriu al cuvântului) pentru a apăra deontologia profesională, pentru a îndepărta impostura și a impune adevărul. Am arătat mai sus triumful prestigios al profesorului A. Oțetea în lupta cu impostorul Solomon Știrbu. Departe de a fi o victorie personală, episodul, se poate spune, reprezintă o victorie pe linia rezistenței istoriografiei naționale în fața celor care-i amenințau esența și rostul.
Din nefericire, în capitală, regimul e vegheat cu mai multă strășnicie la menținerea liniei politice și ideologice în orientarea cercetării și afirmarea publicațiilor. De asemenea, Institutul de istorie a Partidului, bine înzestrat cu fonduri și personal, a reprezentat un adevărat cal troian în interiorul cercetării istorice. Pe parcurs, depășind, deliberat, firește, limitele în care și-a cantonat inițial activitatea, acest instrument al regimului totalitar și-a extins domeniul de autoritate asupra întregii istorii românești, încercând să impună cercetării soluții politice comandate. Faptul nu a rămas fără repercursiuni și consecințe asupra conținutului adevăratei istorii.
Firește, lucrurile nu trebuie absolutizate. În interiorul acestei instituții, și-au desfășurat activitatea și cercetători cu vocație și simț al datoriei profesionale și civice, care au scris pagini de istorie care au rămas în patrimoniul istoriografic. O analiză nepărtinitoare a lor o va dovedi.
Așadar, mai mult decât în celelalte provincii ale țării, instituțiile reprezentative de care depindeau învățământul și scrisul istoriei naționale din capitală au trebuit să facă față unei presiuni mai mari, fiind supuse unui control mai sever. Spre onoarea lor, unii din reprezentanții "Centrului", cu misiunea de a verifica calitatea politică și orientarea ideologică a activității creatoare din provincie, asumându-și riscuri, au sprijinit producția istoriografică, sustrăgând-o, de multe ori, rigorilor cenzurii totalitare.
Școala istorică din Cluj a beneficiat de contribuția și prezența determinantă în viața spirituală a colectivității academice a unor mari personalități, reprezentative pentru istoriografia noastră: Constantin Daicoviciu, David Prodan, Ștefan Pascu. În timp ce primul, cu prestigiul și influența sa, a contribuit la dezvoltarea puternică a Școlii de arheologie transilvană, cel de al doilea, prin opera sa monumentală și prin ținuta-i civică, a creat direcții de cercetare, fiind, totodată, un reper moral, de conștiință profesională și condiție umană. Influența acestui mare dascăl a depășit limitele Transilvaniei, repercutându-se, benefic, asupra întregii noastre istoriografii. Profesorul Ștefan Pascu - deșii, unii, i-au contestat valoarea operei istorice, condamnându-i și labilitatea cu care a dat curs orientărilor regimului totalitar - a fost, credem noi, un istoric de prestigiu și un mare dascăl, care a format elevi și a sprijinit dezvoltarea cercetării istorice în centrul academic al Transilvaniei. Fără activitatea acestor mari istorici - ei nu au fost singurii - nu am putea înțelege efervescența creatoare din domeniul istoriografiei, care domnește în Transilvania. Astăzi, lucrul apare evident, contribuția istoriografică a colegilor din Transilvania este masivă și valoroasă. Cercetarea și valorificarea materialelor arhivelor de pe teritoriul provinciei istorice reprezintă o normă de conduită, cu tradiție, cu rezultate de recunoscută importanță științifică deosebită. Banatul a început mai târziu să se afirme independent de câmpul istoriografiei, impunându-se cu producții de ținută. Bucovina, la rândul ei, și-a creat propriul său centru de studii, realizând cercetări importante asupra vieții istorice a provinciei.
Școala istorică din Iași are, și ea, unele particularități care o disting. În primul rând - este drept să o spunem - ea nu a dispus de personalități de statura celor existente la București sau la Cluj. Moartea profesorului Ilie Minea, care a pud bazele Institutului de istorie, și a lui Paul Nicorescu și, apoi, plecarea la București a profesorului A. Oțetea au creat un handicap important. Venirea unor cadre "din afară" nu a rezolvat numeroasele probleme puse de învățământul istoriei și de cercetarea în domeniu, cu toată valoarea, indiscutabilă, a unora dintre noii veniți. Alături de aceștia însă și-au găsit loc și "oameni ai zilei", stipendiați ai regimului. O excepție merită să fie reținută. Profesorul Mircea Petrescu-Dâmbovița, arheolog venit la Iași, cu o pasiune, un profesionalism, o competență și un devotament situate mai presus de orice laudă, a creat aici o adevărată școală de arheologie, (Este singurul domeniu în care sintagma își găsește aplicabilitatea) demult afirmată pe plan național și internațional.
Se cuvine să amintim, de asemenea, rolul de excepție care a revenit unuia dintre profesorii din Iași - Dimitrie Berlescu. Acesta, am spune, cu adevăr și bună credință, a imprimat o direcție distinctă și fermă cercetării istoriei noastre moderne. Fără să se fi distins în domeniul cercetării prin lucrări în domeniu, profesorul D. Berlescu a fost un excelent îndrumător și pedagog, izbutind, în cadrul colectivului de istorie modernă al Institutului de istorie a Filialei din Iași a Academiei Române, pe care l-a condus, să creeze, ca factor coagulant, un important centru de cercetare în acest domeniu. A știut să selecteze cadrele, să le orienteze în activitatea lor și, mai ales, să le apere de rigorile și persecuțiile regimului totalitar. Al. Zub, Leonid Boicu, Ecaterina Negruți și semnatarul acestor rânduri își revendică, cu mândrie, titlul de elevi ai profesorului Berlescu. Îi închin, și cu acest prilej, gânduri de pioasă recunoștință.
Câteva din trăsăturile ce caracterizează cercetarea istorică în Iași - respectul pentru document, obligativitatea studiului comparat și reliefarea interdependențelor, situarea fenomenului istoric în procesualitatea și devenirea lui concretă, aplecarea către generalizare și sinteză ș.a. nu sunt specifice numai școlii istorice din capitala Moldovei. Credem că aceste cerințe sunt aplicate, cu mai multă rigoare, poate, aici.
Trebuie să amintim că, în centrul academic al Iașului, există un puternic nucleu de studiu metodic în domeniul slavisticii și a documentelor slave. După moartea profesorului C. Cihodaru, cercetările în acest domeniu sunt continuate și dezvoltate cu stăruință, competență și devotament.
Așadar, în lipsa unor școli reprezentative, particularitățile care personalizează producțiile cu caracter istoric din provinciile țării se întâlnesc și se întregesc, benefic, în cuprinsul elaboratelor și sintezelor istorice cuprinzătoare, ce reliefează, prin insistența semnificativă a preocupărilor, contribuția fiecăruia la realizarea istoriei naționale, a României.

 

Contact