2. ISTORICUL INSTITUȚIEI

 

2.1. Directorii Institutului între 1941 - 2000
2.2. Lista cercetătorilor ce au activat în cadrul Institutului între 1941 și 2000

    În urma acceptării propunerilor făcute în anul 1940 de profesorul Ilie Minea, în cadrul Consiliului Profesoral al Facultății de Litere și Filozofie a Universității din Iași, de transformare a Seminarului de Istorie a Românilor, al cărui director era, într-un Institut de Istorie a Românilor, decanul Facultății și Senatul Universității, vor face mai multe demersuri pe lângă Ministerul Educației Naționale, Cultelor și Artelor, în cadrul aceluiași an și la începutul anului următor, în sensul aprobării transformării cerute. Ca urmare a acestor solicitări, Ministerul Educației a încuviințat, la 18 februarie 1941, transformarea Seminarului, condus de Ilie Minea, în Institutul de Istoria Românilor "A. D. Xenopol", pendinte de Facultatea de Litere și Filozofie, sub direcția aceluiași reputat istoric.
    Prin aceasta, centrul universitar și academic Iași câștiga un plus de autoritate științifică, dobândind o instituție de cercetare istorică, aidoma celorlalte două mari centre universitare, București și Cluj, unde funcționau de mai multă vreme institute de istorie națională sau universală.
    Deși dispunea de mijloace modeste, noul institut, sub conducerea profesorului Ilie Minea (1941-1943), a desfășurat de la început o intensă activitate de cercetare științifică, organizând totodată ședințe periodice de comunicări. În cadrul acestora erau prezentate rezultatele cercetărilor efectuate, în special în domeniul istoriei medii și moderne românești. Pe lângă istorici, la aceste ședințe au participat și filologi și juriști, precum și invitați din celelalte centre universitare românești. Comunicările prezentate au fost publicate parte în paginile "Buletinului Institutului", parte în volumul XVII al revistei "Cercetări Istorice", apărut postum, după moartea lui Ilie Minea. Printr-o generoasă donație de carte, peste 4500 de volume provenite din biblioteca personală, Ilie Minea a creat și înzestrat biblioteca Institutului.
    După decesul întemeietorului, în februarie 1943, conducerea Institutului "Xenopol" a fost preluată de profesorul Alexandru Boldur. În urma stăruințelor noului director de a obține un statut distinct pentru instituția sa, menit să-i asigure o mai bună organizare și funcționare, la 25 mai 1943, printr-un decret-lege semnat de mareșalul Antonescu, Institutul de Istoria Românilor "A. D. Xenopol", de pe lângă Facultatea de Litere și Filozofie, devine "persoană juridică de drept public", sub numele Institutul de Istorie Națională "A. D. Xenopol", de pe lângă Universitatea din Iași, funcționând sub autoritatea tutelară a Ministerului Culturii Naționale și al Cultelor.
    Între altele, specificând scopurile Institutului, legiuitorul preciza că menirea sa era de a contribui "la cercetarea și studierea trecutului românilor în general și în special al românilor din est" și de a face cunoscute rezultatele cercetărilor marelui public. Potrivit prevederilor legii, titularul catedrei de Istoria Românilor de la Universitatea din Iași la acea dată, profesorul Boldur, era și directorul Institutului de Istorie Națională. Directorul era abilitat să reprezinte interesele instituției în fața justiției, a autorităților și a particularilor. Potrivit schemei de organizare și funcționare aprobate, în componența Institutului intrau pe lângă director, un subdirector, numit ulterior în persoana conferențiarului Nicolae Corivan, un șef de lucrări, doi asistenți, un secretar și un camerist.
    Noul director nota, în noiembrie 1943, faptul că revista "Cercetări Istorice" a răposatului profesor Minea se transforma, odată cu volumul XVIII, într-o publicație periodică oficială a Institutului de Istorie Națională "A. D. Xenopol" din Iași și urma să apară, de acum înainte, cu titlul de "Studii și Cercetări Istorice". Noua revistă avea rezumate în limbi străine pentru studiile publicate, o rubrică de recenzii și note bibliografice, precum și una dedicată vieții științifice a Institutului.
    Cu toate greutățile provocate de împrejurările celui de-al doilea război mondial, ce au condus la evacuarea temporară a Institutului "A. D. Xenopol", în anul 1944, la Alba Iulia, activitatea științifică desfășurată în cadrul său nu a fost întreruptă. Rezultatele cercetărilor făcute de Alexandru Boldur, Nicolae Corivan, Dumitru Constantinescu și Alexandru Andronic au fost publicate în numerele XIX/1946 și XX/1947 din "Studii și Cercetări Istorice". Sesizând noile orizonturi politice spre care se îndrepta România la sfârșitul războiului, odată intrată în sfera de influență a URSS, profesorul Boldur anunța în prefața din 1946 a revistei Institutului, ca o prioritate a cercetării istorice ieșene, "apropierea între știința istorică română și sovietică", schițând chiar un program de colaborare în acest sens. Acest demers, ca și cel din anul următor, în care propunea chiar apropierea științei istorice românești de materialismul istoric "de la vecinii noștri", nu a putut salva existența Institutului, supus acelorași avataruri impuse întregii culturi românești, după instaurarea regimului comunist.
    Odată cu reforma învățământului și a Academiei Române din 1948, ce a creat, după modelul sovietic, institute de cercetare mari, cu activitate colectivă planificată, desfășurată în conformitate cu doctrina marxistă a materialismului dialectic și istoric, Institutul de Istorie Națională "A. D. Xenopol" își încetează existența ca instituție de sine stătătoare și devine, începând cu anul 1949, secție a Institutului de Istorie și Filologie a Academiei R. P. Române - Filiala Iași. Activitatea secției de istorie s-a desfășurat sub conducerea prof. univ. dr. Valerian Popovici, în cadrul sectoarelor de istorie medie și modernă, cărora li s-a adăugat din anul 1953 un sector de istorie veche și arheologie, iar din 1958 unul de istorie contemporană. În urma unor reorganizări, prin despărțirea de secția de filologie (azi Institutul de Filologie Română "Alexandru Philippide"), în anul 1964 s-a constituit Institutul de Istorie și Arheologie, care, din anul următor, și-a recăpătat numele de "A. D. Xenopol". În anul 1967, în cadrul Institutului s-a înființat un colectiv de istorie universală și, din același an, conducerea a fost preluată de prof. univ. dr. Mircea Petrescu-Dîmbovița.
    Prin crearea, în anul 1970, a Academiei de Științe Sociale și Politice a R.S.R., Institutul de Istorie și Arheologie "A. D. Xenopol", aidoma celorlalte institute similare din țară, a trecut în subordonarea acesteia, sub raport științific, dat fiind faptul că noua instituție academică din București a fost creată de regimul comunist cu scopul declarat de a controla și supraveghea activitatea științifică desfășurată de institutele din domeniul științelor sociale. Sub aspect administrativ, până în anul 1975, Institutul a depins de Filiala din Iași a Academiei R.S.R. Odată cu restrângerea de activitate ce a avut loc în acel an, în urma punerii în aplicare a ideilor lui Ceaușescu privitoare la integrarea cercetării științifice cu "practica social-politică și învățământul", Institutul a fost integrat Facultății de Istorie și Filozofie a Universității "Al. I. Cuza" din Iași. Din acest an și până la căderea regimului comunist din România, la sfârșitul anului 1989, s-a aflat într-o dublă subordonare, a Academiei de Științe Sociale și Politice și a Ministerului Învățământului. Sub aspect organizatoric intern, începând din 1981, Institutul a fost reorganizat pe colective de cercetare, corespunzătoare preocupărilor cercetătorilor ieșeni, anume: colectivul de preistorie; arheologie daco-romană; arheologie feudală; metode moderne în arheologie; istorie a evului mediu; istorie modernă; istorie contemporană; istorie a relațiilor internaționale; istorie a celui de-al doilea război mondial și istoria culturii.
    Dacă, într-o primă fază, de început a comunismului în România, activitatea de cercetare a stat sub influența puternică a dogmatismului stalinist, de factură rolleriană, ulterior, odată cu sfârșitul anilor cincizeci, cercetarea istorică ieșeană, deși continuă a fi marcată de ingerințele politicului, reușește să-și găsească și să-și croiască, treptat, un drum propriu, de o elevată ținută academică și științifică. Rezultatele investigațiilor științifice din această perioadă au fost fructificate, atât prin comunicările ținute de cercetători la diferite manifestări științifice interne și externe, cât mai ales, prin publicarea unor studii în cadrul revistei "Studii și Cercetări Științifice", iar din 1964 în paginile "Anuarului Institutului de Istorie și Arheologie A. D. Xenopol", precum și în cele ale publicației neperiodice "Arheologia Moldovei". Unii cercetători, precum: Mircea Petrescu-Dîmbovița, Dan Teodor, Nicolae Grigoraș, Dumitru Ciurea, Nicolae Corivan, Ecaterina Negruți, Dumitru Vitcu, Dumitru Șandru, Gheorghe Buzatu, Leonid Boicu, Veniamin Ciobanu și Alexandru Zub, au publicat o serie de lucrări de sine stătătoare ce au îmbogățit istoriografia românească în domeniul istoriei vechi, a celei medievale, moderne și contemporane, a istoriei relațiilor internaționale și a istoriei culturii. Continuând o mai veche tradiție, acum a fost inițiată de un colectiv (Ioan Caproșu, Leon Șimanschi, Nistor Ciocan, Dumitru Agache, Georgeta Ignat), condus la început de prof. univ. dr. Constantin Cihodaru, publicarea integrală a izvoarelor medievale moldovenești în prestigioasa colecție națională Documenta Romaniae Historica, Seria A, Moldova. Valoarea științifică a lucrărilor publicate de cercetătorii Institutului "A. D. Xenopol" a fost confirmată și prin distingerea multora dintre ele (11 din 70 de volume publicate numai în intervalul 1970-1980) cu premiile Academiei Române.
    Schimbările politice survenite în România, odată cu sfârșitul anului 1989, au afectat și Institutul "A. D. Xenopol". Odată cu dizolvarea Academiei de Științe Sociale și Politice a dispărut și subordonarea față de aceasta, iar apoi, la începutul anului 1990, Institutul a ieșit de sub tutela Ministerului Învățământului, trecând sub egida Academiei Române. La scurt timp, ca efect al frământărilor și schimbărilor din lumea științifică românească, dar și ca urmare a nevoii legitime de specializare resimțite atunci, Secția de Arheologie s-a constituit în Institutul de Arheologie, iar cea de istorie în Institutul de Istorie "A. D. Xenopol". În anul 1991, colectivul de istorie a celui de-al doilea război mondial, condus de dr. Gheorghe Buzatu, s-a desprins de Institut, formând nucleul Centrului de Studii și Civilizație Europeană. Totodată, pe parcursul acestui deceniu, în structura personalului au intervenit o serie de modificări, în urma pensionării unor cercetători, a migrării altora spre alte instituții, dar și a angajării unor tineri studioși capabili a se dedica acestui gen de activitate. Ca urmare a acestor fracționări, Institutul a rămas să funcționeze cu cinci colective de cercetare, existente și în prezent, anume: de istorie a evului mediu; istorie modernă; istorie contemporană; istoria relațiilor internaționale și istoria culturii, cărora li s-a adăugat ulterior colectivul de genealogie, heraldică și sigilografie.
    În forma sa cea nouă, eliberat de ingerințele politicului și ale doctrinei marxiste, sub conducerea prof. univ. dr. Alexandru Zub, Institutul "A. D. Xenopol" s-a vrut și se vrea un așezământ de cercetare istorică, menit să pună în lucru programe de studiu de o înaltă ținută academică, ce vizează cercetări de restituție monografică, de sistematizare și analiză a faptelor, dar și de reconstrucție fragmentară, în ideea de a soluționa, în conformitate cu exigențele timpului prezent, problemele de ordin științific pe care le suscită trecutul românesc, din evul mediu și până în perioada regimului comunist. Istoria românilor nu este tratată numai ca un caz singular, ci într-o strânsă conexiune cu evoluțiile istorice europene din imediata noastră proximitate sau din alte spații mai îndepărtate. Totodată, el se dorește a fi un centru de îndrumare în știința istorică românească, capabil să transmită noi metode, modele și viziuni în abordarea unor diversități de tematici istoriografice.
    Ca urmare, în perioada 1990-2000, colectivul Institutului de Istorie "A. D. Xenopol" s-a angajat, pe lângă continuarea unor direcții tradiționale de cercetare, în studii sistematice privitoare la problematica elitelor, a naționalismului, a minorităților, a genealogiei sau a totalitarismului. Pentru realizarea unui schimb permanent de idei între cercetători, în afară de tradiționalele ședințe de comunicări bilunare, au fost organizate numeroase sesiuni științifice, la care au participat, pe lângă cercetătorii ieșeni, numeroși istorici din țară, precum și din străinătate. În acest interval de timp, rezultatele angajamentelor asumate de membrii Institutului s-au reflectat, atât în participarea la o serie de importante manifestări științifice interne sau externe, cât și în publicarea mai multor volume, precum și a numeroase studii în paginile publicațiilor periodice ale Institutului sau ale altor reviste științifice din țară și din străinătate. Totodată, ca urmare a colaborării cu unele universități sau instituții academice din străinătate, unii membri ai Institutului, precum: Alexandru Zub, Veniamin Ciobanu, Dumitru Vitcu, Mihai-Ștefan Ceaușu, Lucian Nastasă, Cătălin Turliuc, Florea Ioncioaia, Dumitru Ivănescu ș.a. au beneficiat de stagii de documentare în afara țării, prin intermediul burselor de studii, fapt ce a înlesnit contactul direct cu istoricii străini și, mai ales, cu cele mai noi rezultate ale istoriografiei vest-europene și americane, în special, prilejuind totodată posibilitatea de a colabora la unele volume publicate în exterior.
    Deși confruntat cu dificultăți financiare, generate de o prea lungă "tranziție" în economia României, care au impietat asupra valorificării editoriale depline a activității cercetătorilor, Institutul a reușit, cu sprijinul Academiei Române, să continue publicarea principalului său periodic, "Anuarul Institutului de Istorie A. D. Xenopol", devenit de mult o revistă de certă notorietate științifică, în țară și în străinătate. Volumele XXVII/1990 - XXXVI/1999 dovedesc preocuparea constantă a Consiliului Științific și a Redacției "Anuarului" de a păstra ținuta academică și de a reda istoriografiei noastre autoritatea științifică și morală, necesară în actul de valorizare științifică a trecutului românesc. Totodată, cu concursul cercetătorilor și prin eforturile Fundației Academice "A. D. Xenopol", fondată în 1992, cu scopul sprijinirii cercetării științifice ieșene, s-a reușit publicarea a opt tomuri (fiecare conceput tematic) din revista "Xenopoliana". În intervalul de timp ce s-a scurs până acum, în cadrul Institutului au mai apărut revistele "Arhiva Genealogică" și "Studia et Acta Historiae Iudaeorum Romaniae", grație fructuoaselor strădanii a colegilor prof. univ. dr. Ștefan S. Gorovei și, respectiv, prof. univ. dr. Dumitru Vitcu.
    În deceniul care a trecut, ca o dovadă a recunoașterii prestigiului științific de care s-a bucurat și se bucură, Institutul de Istorie "A. D. Xenopol" a primit dreptul de a organiza doctorate, fiind nominalizați ca îndrumători cercetătorii: Alexandru Zub, Veniamin Ciobanu, Dumitru Șandru și Dumitru Vitcu. Meritele științifice dobândite au dus la alegerea directorului Institutului, Alexandru Zub, ca membru corespondent al Academiei Române, al Academiei de Istorie (Lisabona) și al Societății de Studii Sud-Est Europene (München), precum și la decorarea domniei sale cu titlul de "Chevalier de l?Ordre des Arts et des Lettres" și cu ordinul "Steaua României" în grad de Mare Ofițer.
    În același timp, Institutul "A. D. Xenopol" a fost vizitat de numeroși istorici sau oameni de cultură din străinătate precum: Katherine Verdery, Catherine Durandin, Paul E. Michelson, Henry Eaton, Glenn E. Torrey, Ladis Kristof, Matei Cazacu, Victor Karady, François Furret, Dumitru Nastase, Dennis Deletant, Harald Heppner, Krista Zach, Carol Iancu, Lucian Herșcovici ș.a., care au participat fie la unele din manifestările științifice organizate, fie au susținut comunicări în cadrul ședințelor bilunare. Toată această activitate meritorie, însumată, a condus la acordarea de către Academia Română, în anul 2000, a titlului de "Centru de excelență".

2.1. Directorii Institutului între 1941 - 2000
Ilie Minea (1881-1943), director între 1941-1943;
Alexandru Boldur (1886-1982), director între 1943-1947;
Ion Radu Mircea (1907-1985), director între 1947-1949;
Valerian Popovici (1908-1967), director între 1949-1967;
Mircea Petrescu-Dîmbovița (1915 - ), director între 1967-1988;
Alexandru Zub (1934 - ), director din 1990.

2.2. Lista cercetătorilor ce au activat în cadrul Institutului între 1941 și 2000

Agache, Dumitru
Andronic, Alexandru
Angelescu, Constantin C.
Antohi, Sorin
Aramă, Dalila
Bădărău, Corneliu-Gabriel
Benditer, Janeta
Berlescu, Dumitru
Boicu, Leonid
Boldur, Alexandru
Butnariu, Viorel-Marian
Buzatu, Gheorghe
Caproșu, Ioan
Ceaușu
, Mihai-Ștefan

Chelcu, Marius
Cheptea, Stela
Chirica, Vasile
Cihodaru, Constantin
Ciobanu, Veniamin
Ciocan, Nistor
Cioflâncă, Adrian Mihai
Ciupercă, Ion
Ciurea, Dumitru
Ciubotaru, Iuliu
Cîntic, Florin
Constantinescu, Dumitru
Corivan, Nicolae
Costăchescu, Mihai
Dobrinescu, Valeriu Florin
Dobrincu, Dorin
Docea, Vasile
Dumistrăcel, Valeria
Emandi, Emil I.
Florescu, Adrian
Florescu, Marilena
Florescu, Gheorghe I.
Gemil, Tahsim
Georgescu, Valentin
Gonța, Alexandru
Gorovei, Ștefan Sorin
Grigoraș, Nicolae
Ignat, Georgeta
Iliescu, Cătălina
Ioncioaia, Florea
Ioniță, Ion
Iordăchescu, Nicolae
Istrati, Corneliu
Ivănescu, Dumitru
Lemny, Ștefan
Macovei, Adrian
Mantu (Istrati), Magda
Mărieș, Stela
Mihalache, Andi Emanuel
Mihăilescu-Bîrliba, Virgil
Minea, Ilie
Mircea, Ion Radu
Monah, Dan
Nastasă, Lucian
Neamțu, Eugenia
Negruți, Ecaterina
Onișoru, Gheorghe
Petrescu-Dîmbovița, Mircea
Platon, Gheorghe
Popovici, Valerian
Popovici, Rodica
Pungă, Gheorghe
Saizu, Ioan
Sanie, Silviu
Solcanu, Ion
Solomon, Flavius-Viaceslav
Spinei, Victor
Székely (Gorovei), Maria Magdalena
Șandru, Dumitru
Șimanschi, Leon
Teodor, Dan
Teodor, Silvia
Turliuc, Cătălin
Vitcu, Dumitru
Zub, Alexandru

 

Contact