Xenopoliana, X, 2001 

Istoriografia română astăzi: Întrebări și răspunsuri
Gh. Platon

1. ISTORIOGRAFIA ÎN ANII REGIMULUI TOTALITAR
2. ISTORIOGRAFIA ÎNTR-O EPOCĂ DE TRANZIȚIE?
3. ISTORIA ȘI MANUALELE ALTERNATIVE
4. TRATATUL DE ISTORIE A ROMÂNILOR AL ACADEMIEI
5. ISTORIOGRAFIA ROMÂNĂ ȘI EUROPA
6. ISTORIOGRAFIA ROMÂNĂ ȘI ȘCOLILE ISTORICE
7. EXISTĂ ÎN ISTORIOGRAFIA ROMÂNĂ UN CONFLICT ÎNTRE GENERAȚII?
8. STAREA ACTUALĂ A ISTORIOGRAFIEI ROMÂNE

 

5. ISTORIOGRAFIA ROMÂNĂ ȘI EUROPA

Așa cum se știe, în condițiile existenței libertății de opinie și dezbatere, în țările Occidentului s-a dezvoltat o filozofie a istoriei, care a servit drept suport orientării cercetării în domeniu, atingând cote superioare de reflecție. Socială în întregul ei, istoria a devenit, în Franța, de pildă, datorită lui Braudel, mai cu seamă, un adevărat "centru federativ al științelor umane", revistei "Annales" revenindu-i rolul de "depozitară a socialului". Omul, în întregul său, cu sistemul de viață și de gândire, a devenit obiectul esențial al cercetării istorice. Prin direcțiile imprimate de Braudel, Foucault și Chaunu, socialul este cercetat ca un ansamblu de interrelații în mișcare. S-a ajuns, chiar, la o istorie socială a politicului, înlăturându-se barierele între istoria cotidianului și istoria politică. O deschidere similară este înregistrată și în istoriografia germană, în așa numita Alltagsgeschichte (istorie a cotidianului), reacție împotriva analizei proceselor sociale globale și a structurilor, în favoarea faptelor trăite, a realităților de jos, în care sunt angajați oamenii de rând.
În Franța - la care ne referim mai mult - această turnantă critică (cum a fost numită), ce dă expresie reînnoirii istoriei sociale (a istoriei, în general, în fond) și a mentalităților, exprimând stadiul actual al gândirii istorice și drumul parcurs, de la Lavisse la Foucault, nu reprezintă un simplu joc al spiritului, ci un efort imens de reflecție, întreprins în cercetarea istoriei omului, pentru apărarea istoriei și a situării ei pe locul care i se cuvine, în contextul științelor umane. Este un efort intelectual, cu rezultate care au favorizat nu numai dezvoltarea spiritului în Franța; el folosește cercetării istorice în general, civilizației umane.
Progresul a fost mare; noua istorie și, apoi, turnanta critică și-au găsit expresie într-o producție istoriografică importantă, de mare profunzime și diversitate.
În cei 50 ani de regim totalitar, lipsită și de o filozofie a istoriei - marxism-leninismul fiind religia admisă în interpretarea faptelor istorice - istoriografia noastră - chiar cunoscând direcțiile înregistrate în Occident - nu a putut să se încadreze în ritmurile de dezvoltare ale istoriografiei continentale sau americane. Au fost înregistrate progrese importante în cercetarea vieții rurale, a problemei agrare, a realităților sociale, a demografiei istorice și a mentalităților ș.a. Legăturile cu Occidentul au fost sincopate; în consecință, unele din obiectivele de cercetare proprii noii istorii au fost abordate sporadic, fără finalitate. După 1964, când a survenit "dezghețul", reliefat prin orientarea cercetării istorice spre zona naționalului și cea a politicului (domenii interzise, aproape, până atunci), au fost realizate succese importante. Nu au fost puține, însă, nici exagerările și mistificările.
Cercetarea arhivelor nu a mai cunoscut intensitatea anterioară. În schimb, în timp, cercetările în domeniul arheologiei au atins o certă dezvoltare, cu rezultate pe măsură. Integrarea deplină în ritmurile și în direcțiile istoriografiei europene nu a fost posibilă. Fără să fie lipsită de realizări notabile în direcția cercetării și a descoperirii multor pete albe ale istoriei noastre, gândirea istorică românească, fără să ignore cuceririle istoriografiei occidentale, nu i s-a putut alinia.
Alinierea nu se poate realiza teoretic, numai; principiile teoretice trebuie aplicate și verificate prin investigarea propriei noastre istorii, prin cercetarea și valorificarea materialului documentar de care dispunem. Or, în această direcție, handicapul care ne separă de Occident este enorm. În timp ce, în Franța, de pildă, arhivele cuprind un material istoric ce oferă posibilitatea ca evoluția comunităților umane să poată fi urmărită secole de-a rândul (exemplul cel mai convingător este celebra lucrare alcătuită de istoricul francez Emmanuel Leroy Ladurie, Montaillou village occitan), la noi, materialele lipsesc; cele care există, pentru epocile mai apropiate, este încă departe de a fi sistematizat și interpretat.
În ultima vreme, în Transilvania, mai cu seamă, unde arhivele sunt mai numeroase și mai bine conservate, au putut fi întreprinse cercetări importante, cu rezultate deosebite, în domeniul demografiei (care le continuă, augmentându-le, pe cele începute în deceniul VII), al vieții și civilizației rurale ș.a. Cercetări remarcabile au fost întreprinse în domeniul imaginarului social, în cel al mentalităților. Suntem, departe, însă, de a atinge aria de cuprindere a istoriografiei mondiale, în cadrul unei cercetări disciplinare, organizate. În ultimii zece ani, mai cu seamă, literatura noastră istorică s-a aplecat, cu predilecție (faptul apare firesc), asupra descifrării resorturilor intime ale regimului totalitar. Memoriile, cele ale oamenilor politici sau ale deținuților, care au suferit rigorile temnițelor regimului totalitar, ca și literatura exilului, au ocupat un loc important.
Ne aflăm într-un moment istoric, într-o turnantă, în care trebuie să ne angajăm, cu responsabilitate și studiu metodic pentru a evita riscul sporirii decalajului care ne desparte de istoriografia generală. Nu putem arde etapele. Cercetarea istorică are nevoie de dreaptă orientare și fermă disciplinare a eforturilor, întreprinsă în centrele principale de studiu al trecutului și prezentului istoric. Academia Română, prin Secția sa de istorie, trebuie să-și asume, în configurațiile istorice schimbate, noi atribute în sporirea spațiilor cunoașterii și a capacității de creație.

 

Contact